Grøn Guide til din hverdag på campus:

I AU's grønne guide kan du finde inspiration, til hvordan du kan bidrage til et grønnere universitet


Hjælp til konferencer

Arts konferenceservice

Arts Kommunikation yder støtte ved konferencer med minimum 25 deltagere. / Arts Communication offers support in connection with conferences with a minimum of 25 participants.

Kontakt: Gitte Grønning Munk
mail: ggm@au.dk, tlf.: 8715 3256

Se hvad Arts konferencestøtte kan hjælpe dig med

Ved konferencer med færre end 25 deltagere kan IKS sekretariat være behjælpelig med følgende opgaver / For conferences with less than 25 participants CAS secretariat can assist with the following tasks:

Download opgavelisten her. Download English version here.

Ny medarbejder

Velkommen som ny medarbejder ved Institut for Kultur og Samfund. Vi har udarbejdet en lille velkomstbrochure, som kan give dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du har som nyansat på instituttet.

Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet, hvis du har yderligere spørgsmål.

Ph.d.-retningslinjer


Afvikling af ph.d.-forsvar på Institut for Kultur og Samfund
På institut for Kultur og Samfund kan ph.d. forsvaret afvikles i 3 formater

 • Ph.d.-forsvar med fysisk deltagelse
  Forsvarets deltagere (forsvarsleder, bedømmelsesudvalg og den ph.d. studerende) deltager alle på den fysisk i lokation for forsvaret. Interesserede tilhørere kan være med på forsvarets fysiske lokation.  
 • Ph.d.-forsvar med hybrid deltagelse
  Forsvarsleder, bedømmelsesudvalgets formand og den ph.d.-studerende deltager på den fysisk i lokation for forsvaret, mens en eller flere af de øvrige bedømmer deltager online (på zoom). Interesserede tilhørere kan være med på forsvarets fysiske lokation.
 • Ph.d.-forsvar med online deltagelse
  Forsvarets deltagere (forsvarsleder, bedømmelsesudvalg og den ph.d. studerende) deltager alle online (på zoom). Interesserede tilhørere kan deltage online efter forudgående tilmelding.

Som en del af planlægningen af forsvaret aftaler ph.d.-programlederen formatet for forsvaret med bedømmere og den ph.d.-studerende.

**NYT**: Rejser og Rejseforsikring

Alle rejser skal godkendes af Institutleder af hensyn til forsikringsdækning. Send en mail til head.cas@au.dk med oplysning om rejseformål, rejseperiode og destination i god tid inden afrejse.

Rejser/udstationering over 4 uger
Der er fra d. 1. januar 2024 indført en ny EU-forordning, som betyder, at medarbejdere der rejser på længerevarende udlandsophold over 4 uger, skal have udstedt et tillæg til deres ansættelseskontrakt. Der skal udstedes et tillæg pr. ophold. Tillægget udstedes af HR.
På IKS sørger Camilla Dimke og Gitte Pappe Ludvigsen for at processen igangsættes, når medarbejdere melder rejser ind i forbindelse med forsikringsdækning.
HUSK derfor at melde dine længerevarende rejser (over 4 uger) til Camilla Dimke via head.cas@au.dk i god tid - instituttet skal have din indmelding senest en måned før afrejse, for at HR kan nå at udstede det ekstra tillæg før din afrejse.

Ved rejser af kortere varighed end 4 uger fortsættes den sædvanlige procedure. Send en mail til head.cas@au.dk med oplysning om rejseformål, rejseperiode og destination i god tid inden afrejse af hensyn til forsikringsdækning.

Retningslinjer for brug af Airbnb, Gomore o.lign.

Institut for Kultur og Samfund har besluttet følgende generelle retningslinjer vedr. brug af private udbydere af kørsel og overnatning ved rejser og ophold. Retningslinjerne gælder for alle instituttets medarbejdere:

Rejser kan ikke foregå ved samkørsel eller privat udlejning af biler som f.eks. formid­let på internetportalen GoMore eller tilsvarende. Instituttet anser ikke, at der er til­strækkelig personsikkerhed  i disse udbud. Udgifter hertil kan derfor som udgangspunkt ikke afregnes.
Overnatninger i Danmark arrangeres i henhold til hotelaftalen og kan ikke foregå ved private udbydere som f.eks. annonceret via internetportalen Airbnb eller tilsvarende.
Ved overnatninger i udlandet er det op til medarbejderne at vurdere, hvilken form for overnatning de vil arrangere - inden for rammerne af de relevante hoteldispositions­beløb i Tjenesterejseaftalen.

Sprogservice

Sprogservice, Arts tilbyder en bred vifte af sproglige ydelser til fakultetets ansatte:

 • Sproglig revision på engelsk – fra let korrektur til mere omfattende revision
 • Oversættelse (primært DK-ENG)
 • Udvikling og kvalitetssikring af terminologi
 • Sproglig sparring på både skriftlige og mundtlige opgaver på engelsk

Find yderligere oplysninger her.

Til undervisere

Se venligst den fælles Arts hjemmeside målrettet undervisere. 

Spørgsmål kan rettes til: 

IKS Uddannelseskonsulent Aleksander Jensen
IKS Uddannelseskonsulent Krisitine Ørnsholt