Timeregnskab

Arbejdsopgaver og timeregnskab for videnskabeligt ansatte

Arbejdstidsaftalen og timeregistrering er et NORM-system med normer for aftalte arbejdsopgaver, ikke en registrering af den konkrete arbejdstid

Timekompensationen ved undervisning, eksamen og administrative opgaver opgøres jvf. normer fastsat i Arbejdstidsaftalen for ARTS og supplerende aftaler på fakultets- eller institutniveau vedr. funktioner. Balance i det enkelt semester er ikke afgørende. Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere, at der er timemæssig balance over flere semestre. Der registreres kun timer for opgaver, der er aftalt på forhånd. 

Der kan fx indgåes aftale om særlige opgaver med institutleder, afdelingsleder eller studieleder. Hver afdelingsleder har en pulje af afdelingstimer, en ”timebank” fastsat af institutleder og studieleder i forhold til antal uddannelser og ansatte. Der kan op til dette loft aftales særlige opgaver med et omfang op til 20 timer, relateret til fx faglig udvikling af uddannelser inkl. mere omfattende studieordningsændringer.

Arbejdstimer ifm. forskningsaktiviteter og videnudveksling (fx. tovholder for forskningsenhed, udarbejdelse af forsknings­ansøgninger, planlægning af konferencer og redaktionsarbejde) registreres ikke, jvf. afsnit. 6.1 i Arbejdstidsaftalen for ARTS. 

Bemærk at aftalen er revideret med virkning fra 1. september 2022 og at nogle normer er ændret fremadrettet.

Har du kommentar eller spørgsmål til dit timeregnskab?

Kommentarer eller spørgsmål til dit timeregnskab kan indsendes via link til nedsendte webformular. Der kommer mange spørgsmål og hvis der mangler relevante oplysninger, kan det være svært at svare. Brug af webskabelonen skal systematisere tilbagemeldingerne og give et bedre overblik. Det kan forhåbentlig spare tid og mails for alle, så spørgsmålene hurtigere kan afklares. Du finder webformularen via følgende links:

Formular til spørgsmål og rettelser vedrørende timeregnskab

Login til timeregnskab - VIPOMATIC

Brug WAYF som login (ligesom andre AU it systemer)

Login i systemet

Arbejdstidsaftale Arts

Årshjul for timeregnskabet

Undervisning og eksamen registreres i to perioder

Foråret omfatter undervisning i perioden 1. februar til 31. juli samt eksamen, re-eksamen og speciale­bedømmelse fra 15. marts til 15. oktober.

(sommerskolekurser registreres i forårssemesteret, da eksamen indgår i sommerens eksamenstermin)

Efteråret omfatter undervisning i perioden 1. august til 31. januar samt eksamen,  re-eksamen og specialebedømmelse fra 15. oktober til 15. marts.

Der er udarbejdet et årshjul for inddatering og opdatering af data, som i korte træk medfører, at: 

 • Forårets undervisning inddateres i begyndelse af efteråret; efterårets undervisning i begyndelsen af foråret.
 • Sommer eksamen "trækkes" fra STADS medio oktober; vinter eksamen medio marts. Bemærk, at specialevejledning registreres i det semester, hvor specialet er bedømt (1. og 2. prøveforsøg). Det er først muligt at registrere vejledning og bedømmelse af 3. prøveforsøg i det efterfølgende semester pga. afleveringsfristen.
 • Varetagelse af funktioner og medlem af råd & nævn opdateres i februar.
 • Vejledning af nye phd. studerende opdateres i februar og september; alle 6 eller 8 semestre inddateres og revideres kun hvis phd. forløbet afbrydes eller ved skift af vejleder. Bemærk at til alle phd. studerende er der afsat samme antal timer til vejledning. Der registreres ialt 120 timer til hovedvejleder og 60 timer til intern bivejleder, uanset om det er phd. forløb på 3 eller 4 år.

Alle undervisere får mulighed for at sende rettelser og spørgsmål til deres timeregnskab 2 gange årligt: i november for foråret og i juni vedr. efteråret. 

Timenorm for fastansatte

Fordeling af arbejdstiden mellem forskning og øvrige opgaver fremgår af arbejdstidsaftalen s. 2-3. 

 Fuldtidsansat

Timer til undervisning, eksamen og administration pr. semester

Professor

493

Professor MSO

493

Lektor

493

Adjunkt (ordinær, 3-årig)

411 (timetallet tager højde for at adjunkten har et forskningssemester i løbet af sin 3. årige ansættelse).

Studieadjunkt, studielektor og undervisningsadjunkt

657

NB. For ansatte med ekstern finansieret ansættelse er arbejdstimerne til undervisning, eksamen og administration individuelt beregnet og fremgår af den enkeltes timeregnskab i VIPOMATIC. Udgangspunktet er, at undervisningsrelaterede opgaver kan udgøre op til 20 % af arbejdstiden (164 timer pr. semester).

Der føres ikke timeregnskab for ph.d. studerende, som skal følge ph.d.-skolens regler mht. arbejdsopgaver.

Deltagelse i råd, nævn og udvalg

Den årlige timenorm for de fleste udvalg er fastsat i aftaler som er indgået på fakultetsniveau. For enkelte udvalg er timerne fastsat  ud fra gennemsnitlig mødeaktivitet på Institut for Kultur og Samfund og svarer til mødetid x2.

For alle videnskabelige ansatte afsættes 25 timer pr. semester til basisopgaver. Det omfatter fx deltagelse i afdelingsmøder og daglig administration jvf. afsnit 9.1 i Arbejdstidsaftalen.

Hvis man er blevet bedt om at repræsentere IKS eller AU i råd og nævn udenfor universitetet, kan der indgås en særlig aftale om timekompensation (fx FKK).

MEDLEM AF 

Timer pr. semester 

Akademisk Råd (medlem) 

37,5

Akademisk Råd (forperson)

150

Studienævn

37,5

Studienævn, forperson IKS

Studienævn, forperson TEO

150

100

Uddannelsesnævn, medlem

25

Phd. udvalg, ARTS

25

Phd. udvalg, forperson, ARTS

100

Phd., lokalt fagudvalg, IKS

15

Lokalt Samarbejdsudvalg (LSU)

18

Lokalt Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

6

Institutforum

12

Institutforum, VIP forperson

18

Der er ikke timekompensation for møder i institutledelsen og forskningsudvalget, idet de indgår i funktionen som henholdsvis afdelingsleder og forskningsprogramleder.

Vejledning og bedømmelser

Faglig bedømmelse af ansøgere til full degree KA: 15 min. pr ansøger.

Bedømmelser i forbindelse med ph.d. afhandlinger og doktordisputatser er omtalt i Arbejdstidsaftalen, afsnit. 8.

Bedømmelser i forbindelse med ansættelser er omtalt . Arbejdstidsaftalen, afsnit. 10.

VEJLEDNING

Timer i alt

Ph.d hovedvejleder 

120 timer (timerne fordeles på det samlede ph.d. forløb uanset om det er 3 eller 4 år)

Ph.d. bi vejleder

60 timer (timerne fordeles på det samlede ph.d. forløb uanset om det er 3 eller 4 år)

Vejledning af gæste ph.d.

8 timer

Adjunktvejledning

Adjunktpædagogikum

30 i alt

150 i alt

 
 

BEDØMMELSE 

Afregnes med timer + pr. ansøger

Phd afhandling (forperson)

Genindleveret afhandling (forperson)

30

20

Doktordisputats (forperson)

60

Forhåndsvurdering, hvis afhandlingen ikke
antages eller en anden bliver forperson for nedsat udvalg

16 timer til disputats

8 timer til phd.

Professorat Bedømmelsesudvalg (shortlistning, bedømmelse og samtaler)

50 timer. Hvis mere end 20 ansøgere + 1 time pr. 5 ansøgere. Hvis mere end 5 bedømmelser + 5 timer pr. bedømmelse

Professorat Ansættelsesudvalg (shortlisting og samtaler)  17 timer. Hvis mere end 20 ansøgere + 1 time pr. 5 ansøgere.
Lektorat Bedømmelsesudvalg   40 timer. Hvis mere end 20 ansøgere + 1 time pr. 5 ansøgere. Hvis mere end 5 bedømmelser + 3 timer pr. bedømmelse  
Lektorat Ansættelsesudvalg (shortlisting og samtaler)  15 timer. Hvis mere end 20 ansøgere + 1 time pr. 5 ansøgere.  

Adjunktur Bedømmelsesudvalg  

35 timer.  Hvis mere end 20 ansøgere + 1 time pr. 5 ansøgere. Hvis mere end 5 bedømmelser + 2 timer pr. bedømmelse  

Adjunktur Ansættelsesudvalg 13 timer. Hvis mere end 20 ansøgere + 1 time pr. 5 ansøgere.   
Postdoc   5 timer + 1 time pr. ansøgere, max. 23 timer i alt

Ekstern lektor (efter opslag)

½ time pr. ansøger

Studieadjunkt og studielektor.

½ time pr. ansøger. Deltagelse i ansættelsessamtale: dobbelt mødetid

Ansættelsessamtaler (medlem af bedømm.udvalg)

Mødetid

Andre, der deltager i ansættelsessamtaler

Dobbelt mødetid

Ifm et meget stort antal ansøgere, kan en anden timekompensation for bedømmelsesarbejdet ved ansættelser aftales konkret med institutleder. 

Bedømmelser registreres i det semester hvor ph.d. forsvaret finder sted eller ansættelsessamtaler afholdes

Undervisning

For hvert undervisningsforløb er fastlagt en timenorm med udgangspunkt i antallet af skemalagte undervisningstimer(k-timer). Timetallet på de enkelte kurser skal medvirke til at opfylde målsætningen om 168 undervisningstimer pr. semester på BA og 112 timer pr. semester på KA og bør afpasses i forhold til kursets ECTS vægtning. Undervisningen kan tilrettelægges som kvartalsundervisning indenfor samme timeramme.

Hvis der er aftalt ekstra tid til kollektiv eller individuel opgavevejledning eller feedback, indgår det i eksamensnormen på kurset. Der gives ikke ekstra forberedelsestid, fordi man underviser på et kursus for første gang eller hvis undervisningen er på engelsk.

I udgangspunktet undervises der i et omfang, svarende til 13 uger. "Uge 14" er f.eks. ekstra aktiviteter ifm studiestart, fælles gæsteforelæsninger for flere hold eller studieture.

Dubleret undervisning

Ved dubleret undervisning, halveres forberedelsestiden til hold 2 (jf. arbejdstidsaftalen afsnit 7.1). Til propædeutisk eller øvelsesbetonet undervisning (faktor 2,5) gives 100 % til hold 1 og 70 % til hold 2. Til anden undervisning (faktor 4) gives 100% til hold 1 og 65% til hold 2.

Reduceret undervisningsforløb

Ved få tilmeldinger til et kursus kan studieleder beslutte, at kurset nedlægges eller gennemføres som et reduceret forløb på fx. 50 % eller 65 %, afhængig af antal tilmeldte, ECTS omfang og eksamensform. Det kan evt. have karakter af et kollektiv vejledningsforløb (faktor 2,5).

Kurser med flere undervisere

Hvis ikke andet er aftalt, deles timerne på et kursus ligeligt mellem de tilknyttede undervisere (fx 4 undervisere får hver 25 %). Fælles koordinering på et kursus med flere undervisere indgår i den almindelige forberedelsestid. Teamundervisning (samlet faktor 5) skal være aftalt på forhånd mellem studieleder og afdelingsleder, som en del af uddannelsens timeramme.

Ph.d.kurser

Undervisning på ph.d.-kurser har samme forberedelsestid som ordinær undervisning og er omfattet af aftaler vedr. timenormering m.v (jvf. ARTS notat 27.marts 2014). Ph.d. kurser adskiller sig fra ordinær undervisning ved at der allokeres ekstra arbejdstimer til den faglige planlægning af kurserne. Hvert Ph.d. program har et fastsat antal arbejdstimer, som administreres af ph.d. programlederne. De sender hvert semester en samlet timeopgørelse til instituttet, der er grundlag for registrering i den enkeltes timeregnskab. Alle kurser skal godkendes af ph.d. programlederen.

Ekskursion

En ekskursion giver 7,4 timer pr. hel dag en VIP er afsted med studerende.

Eksamen

Timeforbruget pr. eksamination fastsættes i forhold til eksamensformen beskrevet i studieordningen og på grundlag af Arbejdstidsaftalen.

Der kompenseres for antallet af bedømte eksaminationer, dvs. også når den studerende ikke består. 

EKSAMENSFORM

Afregnes med

Mundtlig prøve 20 min.

30 min.

Mundtlig prøve 30 min.

45 min

Mundtlig prøve 40 min.

1 time

Mundtlig prøve 60 min.

1,5 time

Nye normer for skriftlige opgaver gælder fra vintereksamen 2022-2023
Alle former for skriftlige opgaver jvf. max sideantal i studieordningen  6 min. pr. side 
Gamle normer for skriftlig eksamen til og med sommeren 2022

Skriftlig opgave 0-10 sider

50 min

Skriftlig opgave 11-15 sider

1 time

Skriftlig opgave 16-20 sider

1 time, 20 min

Skriftlig opgave 21-25 sider

1 time, 40 min

Stedprøve op til 3 timer

45 min.

Stedprøve op til 6 timer

1 time

Portfolio 0-10 sider 50 min.
Portfolio 11-15 sider   1 time, 15 min
Portfolio 16-20 sider     1 time, 40 min
Portfolio 21-25 sider      2 timer, 5 min.
 • Hvis der ifm aktiv undervisningsdeltagelse som eksamensform er angivet et samlet sidetal for små skriftlige opgaver, afregnes i lighed med skriftlig opgave på samme længde (f.eks. vil 3 mindre opgaver af max. 5 sider svare til en eksamensopgave på 15 sider). 
 • Hvis kravet til aktiv deltagelse ikke er specificeret i studieordningen, beregnes 30 min. pr. studerende.
 • Ved mundtlig eksamen indgår læsning af en eventuel synopse i den afsatte forberedelsestid til eksamen. 
 • Der gives ikke timer for ikke-afleverede (udeblevne) skriftlige opgaver.
 • Nogle eksamensformer har tillagt timer til individuel vejledning; f.eks. bachelorprojektet på en række fag samt feltarbejde og projektorienteret forløb på KA. I eksamensnormen for skriftlig graduerede opgaver indgår 15 minutters feedback efter eksamen til den studerende (aftalt i institutledelsen i juni 2022).
 • Individuel specialevejledning (20 t), registreres sammen med bedømmelsen (7t): i alt 27 timer. Bemærk, at specialevejledning og bedømmelse registreres i det semester, hvor specialet er bedømt. Bedømmelsestiden er ændret fra 10 til 7 timer med virkning for specialer som afleveres efter 1. januar 2023.
  Ved forlængelse af specialekontrakten tillægges yderligere 5 timer til vejledning. 
 • Ved en eksamensklage registreres 2 timer for bedømmernes besvarelse af klagen. Ved indberetning af eksamenssnyd/mistanke om plagiat registreres 4 timer (5 timer ved specialer).