FORSKNINGSSTRATEGISKE MIDLER PÅ IKS

Ansøg via den online ansøgningsformular: https://forms.office.com/e/FfSupD09YH

Rammer og vilkår

Institut for Kultur og Samfund afsætter hvert år midler til forskningsstrategisk udvikling og giver instituttets medarbejdere mulighed for at søge støtte herfra til projektudviklende aktiviteter. Midlerne prioriteres og uddeles af forskningsudvalget på IKS. Institutleder og Viceinstitutleder for forskning træffer afgørelse, hvor der ikke kan opnås konsensus blandt udvalgets medlemmer.

Ansøgere skal være ansat på IKS. Midler til aktiviteter primært målrettet ph.d.-studerende søges gennem ph.d.-skolen.

Midlerne fordeles i to puljer: Forskningsudvalgets almene pulje og Centerpuljen. De beskrives herunder. Nederst står vilkår og overordnede kriterier for uddeling.

Forskningsudvalgets almene pulje

To faste årlige deadlines 1. juni og 1. december
For alle virkemidler gælder, at vi opfordrer til afsøgning af ekstern finansiering og samfinansiering med forskningsprogrammerne inden ansøgning.


Der kan søges om midler til:

 1. Ekstraordinære rejser (max. 20.000 kr.)
  Uddeles fortrinsvis til rejser, som enten etablerer/udvikler netværk eller afsøger muligheder for internationale projekter. Ekstraordinært kan der gives støtte til feltarbejde eller konferencedeltagelse, hvor dette har særlig strategisk betydning for ansøger, fagmiljøet eller IKS og overstiger ansøgers ordinære forskningsrejsekonto.
   
 2. Konferencer (max. 30.000 kroner)
  Uddeles til konferencer, der afholdes i AU-regi. Det er muligt at søge om underskudsgaranti på op til 50.000 kr. for større konferencer. Dette kræver en fyldestgørende finansieringsplan med eksterne midler, f.eks. fondsmidler, deltagerbetaling, eller medfinansiering fra andre organisationer.  
   
 3. Udvikling af forskningsideer og samarbejder (max. 30.000 kroner)
  Der kan søges midler til mindre pilotprojekter, udviklingsseminarer, etablering af samarbejder med eksterne organisationer eller mulige projektpartnere.

Centerpuljen (årlig deadline 1. december)

Alle godkendte centre kan ansøge om driftsmidler for op til to år på baggrund af en tentativ aktivitetsplan. Centermidlerne gives ikke til specifikke aktiviteter men til den løbende drift af centeret. Driftsmidlerne kan anvendes til mødeaktiviteter, studentermedhjælp forplejning og dækning af transportudgifter til oplægsholdere i centeret. Centerleder skal være ansøger.

Centeret støttes, ved tilsagn, med 10.000 kr. om året. Der skal ikke vedlægges budget til ansøgningen.

Centeret kan desuden søge den almene forskningspulje om støtte til aktiviteter på lige fod med andre forskere og forskergrupper.

I forbindelse med ansøgningen skal der fremsendes en redegørelse for centeret aktiviteter i de sidste to år eller siden centerets oprettelse. Har der været lav aktivitet bør der desuden redegøres for, hvorfor centerets aktiviteter nu skal genoptages.

 

Generelle kriterier og vilkår

 1. Instituttets forskningsudvalg ønsker at støtte nytænkende projekter med potentiale for videnskabeligt nybrud og ser gerne, at de ansøgte midler kommer flest muligre forskere til gode.
 2. Der kan ikke søges om frikøb i den forskningsstrategiske pulje. Planlagte aktiviteter skal kunne lade sig gøre inden for ansøgerens forskningstid (eller i eventuelle forskningssemestre).
 3. Udvalget betragter medfinansiering fra andre kilder som en styrke, særligt ved ansøgninger om udviklingsmidler.
 4. Bevillinger skal anvendes til det angivne formål inden for et år efter bevillingstidspunktet og vil ellers bortfalde. Eventuelt overskud tilfalder instituttet.

Opklarende spørgsmål rettes til Thomas Erslev: thomas.erslev@cas.au.dk 

Ansøgninger modtages udelukkende gennem den online ansøgningsformular: https://forms.office.com/e/FfSupD09YH

Uddelingshistorik

Ansøger Program/center Titel Aktiviteter Bevilling
Richard Cole CVM Center for Vikingetid og Middelalder 1 workshop, 3 seminarer, juleseminar, studmhjlp til web 10.000,00 kr.
Helle Strandgaard & Adéla Sobotkova CEDHAR Center for Digital History Aarhus Easter Eggs, Showcase seminar, data skills workshop, studmhjlp til web 15.000,00 kr.
Susanne Højlund FOCUS Green Food Habits: Taste & Habits in Food Systems amidst the Green Transition Workshop (to keynotes 20 deltagere), skriverefugium 15.000,00 kr.
Bo Kristian Holm LUMEN LUMEN 3 Lectures/seminarer, studmhjlp til formidling mm. 15.000,00 kr.
Jakob Engberg C-SAC Centre for the Study of Antiquity and Christianity To seminarer/workshops med inviterede keynotes 9.710,00 kr.
Christian Gade Aarcon Genoprettende ret og straf Afholdelse af stor konference 15.000,00 kr.
Raymond Yamamoto Globale studier Emotions in Japan’s Foreign Policy: Thinking and Practices Konferencedeltagelse 14.500,00 kr.
Mette Thunø Globale studier When Social Media Affect Diplomats’ Rhetoric and Discourse: The Case of China’s Diplomats on Twitter, 2019-2022 Konferencedeltagelse 10.810,00 kr.
Annika Capelan Antropologi Wool Worked Worlds – Studying industrial landscapes through collaborative filmmaking Feltarbejde i Sydafrika og Lesotho 20.000,00 kr.
Peter Thestrup Waade IMC Cognet 4 workshops og et symposium; 10-20 ECR-deltagere 2.300,00 kr.
Mattias Sommer Bostrup Teologi Kristen mission fra WWI til ca 1980 Todages workshop; projektmodning 11.725,00 kr.
Marie Louise Tørring Antropologi Fra PUSH til CAVA Statistisk udtræk, API-kald til Infomedia, Databehandling v. CHC, tre workshops (10 deltagere) 19.854,00 kr.
Ulrik Nissen Teologi Responding to Hope Konferencedeltagelse 20.000,00 kr.
Laura Ahlqvist Arkæologi og kulturarv The Legacy of Gendered Migrations in the Nordic World - How Migration in the Past has Influenced Current Nordic Identities and regional Diversity’ Workshop (14 deltagere); netværk 15.000,00 kr.
Uwe Skoda Globale studier Odisha Studies 2023 Forskningsbesøg; projektmodning; netværk 11.000,00 kr.
Mary Hilson Historie Studying animals in Nordic agricultural history – methods and approaches Forskningsseminar; netværksmodning 21.620,00 kr.
Line Dalsgård Antropologi Workshops om overgangsalder 4 workshops i forb.m. bogudgivelse 5.600,00 kr.
Christine Parsons IMC IMC podcast: Showcasing Interdisciplinary Research 4 podcasts á 45-60 minutter 19.992,00 kr.
Jens Seeberg Antropologi Microbial Futures: The biosocial lives of small things Symposium 20 deltagere 20.000,00 kr.
Mette Svart Kristensen Arkæologi og kulturarv Bygningshistorisk seminar: Truede bygningstyper 2-dagsseminar (100 deltagere 10.000,00 kr.
Martin Demant Frederiksen Antropologi Reading the Waters: A Political Anthropology of the Baltic Sea Udviklingsseminar i London 10.002,00 kr.
René Falkenberg Teologi ERC Synergy To fysiske møder til projektudvikling 20.000,00 kr.