Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kultur og Samfund Uddannelse Evaluering af hele Uddannelser

Evaluering af hele Uddannelser

Årlig status og femårlige uddannelsesevalueringer

Mens den almindelige evaluering af enkelte undervisningsforløb kan bidrage til at kvalitetssikre og udvikle hvert enkelt forløb, er der ingen garanti for, at denne evalueringspraksis i sig selv kan bidrage til at indsamle viden om den horisontale sammenhæng mellem discipliner udbudt i samme semester, den vertikale sammenhæng på tværs af semestre mellem enkelte undervisningsforløb og sammenhæng i uddannelserne.

For at sikre evalueringen af de nævnte sammenhænge er det besluttet at indføre et årshjul for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser på Arts. Udover kursusevalueringen, laves der derfor nu en årlig status på hver uddannelse samt en dybere evaluering af hver enkel uddannelse hvert 5 år.

Her kan du læse mere om evaluering og kvalitetspraksis på arts.

Årlig status

Udgangspunktet for den årlige status, er etableringen af en datapakke, der indgår i fagmiljøernes drøftelser om uddannelseskvalitet ved en årlig status. Med henblik på at sikre et studenterperspektiv på de større helheder skal uddannelsesnævn inddrages i drøftelserne. Der udarbejdes kortfattede handlingsplaner som opfølgning på alle statusmøder.

På baggrund af statusmøderne udtages et antal uddannelser til dialogmøder med fakultetets prodekan for uddannelse, hvor der vil blive sat fokus på varierende emnefelter alt efter, hvad datarapporterne og statussamtalerne har givet anledning til, fx frafald og gennemførelse, indløsning af læringsmål på modulniveau, opfyldelse af kompetenceprofil, progressionsudfordringer samt strukturelle forhold i uddannelserne, undervisningsmetoder og sammenhæng med studievejledning. I det omfang det skønnes fordelagtigt, kan erfaringerne fra uddannelsesnævnets og studienævnets behandling af undervisningsevalueringerne indgå i drøftelserne. Dialogmøderne kan give anledning til at justere de respektive handlingsplaner.

Læs mere om den årlige status her

Femårlige uddannelsesevaluering

Den femårlige uddannelsesevaluering rummer samtlige uddannelser på Arts og sikrer, at alle uddannelser i løbet af en femårsperiode bliver gået efter i sømmene. Resultatet af de gennemførte uddannelsesevalueringer drøftes i studienævnet med henblik på at igangsætte eventuelle tværgående tiltag og i de respektive uddannelsesnævn med henblik på at følge op på de uddannelsesspecifikke problemstillinger, der kræver handling. Uddannelsesevalueringerne kan resultere i en justering af de respektive handlingsplaner for uddannelsen.

Læs mere om uddannelsesevalueringer her.

54852 / i29