Før du søger

Institutleder og institutsekretariatet orienteres

Institutleder skal altid orienteres om ansøgninger vedrørende eksterne forskningsmidler, særligt ansøgninger der indeholder frikøb, nyansættelser, ph.d.-studerende eller andre forhold med konsekvenser for instituttets økonomi og personale. Tag derfor tidligt kontakt til instituttets forskningskonsulent, som vil hjælpe med at afklare organisations- og overordnede budgetmæssige spørgsmål, herunder spørgsmål om medfinansiering. Forskningskonsulenten vil desuden sørge for husningstilsagn, budgetunderskrift og interessetilkendegivelse fra Institutleder.

Forskningsstøtteenheden kontaktes

I arbejdet med at søge fonde er det en god idé at kontakte forskningsstøtteenheden så tidligt i processen som muligt. Forskningsstøtteenheden tilbyder hjælp i alle faser fra idé til endelig indsendelse af ansøgningen. Derudover kan forskningstøtteenheden komme med anbefalinger til hvilke fonde og instrumenter, det vil være godt at søge.

Forskningstøttehenden kan hjælpe med:

 • At identificere finansieringskilder som er interessante for dit projekt
 • Lægmandslæsning (kommentere projektbeskrivelsen i forhold til struktur, forståelighed og bevillingsgivers krav)
 • At give generel information  om danske, europæiske og øvrige internationale forsningsprogrammer og fonde
 • At skræddersy din ansøgning til det enkelte opslag
 • At skabe struktur og overskuelighed
 • At give indput til ikke-videnskabelige afsnit
 • At udarbejde budget
 • At sikre at formalia overholdes

Kontaktpersoner i Forsningsstøtteenheden:

 • Jakob Feldtfos Christensen, 2037 4765, email: jfc@au.dk
 • Anne Marie Zwergius, 2845 5016, email: amz@au.dk
 • Martin Serritslev Riis, 7846 1572, email: msr@au.dk

Ph.d.-skolen (Graduate School of Arts) orienteres

Hvis projektet involverer ph.d.-studerende (navngivne eller potentielle), skal der indhentes tilsagn eller interessetilkendegivelse om indskrivning ved Graduate School of Arts hos ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus via faglig bedømmelse hos den relevante forskeruddannelsesprogramleder.

Derfor skal bevillingsansøgeren i god tid inden ansøgningsfristen sende de navngivne/potentielle ph.d.-studerendes CV, eksamenspapirer/gradsbeviser og tiltænkte (del)projekter til den relevante forskningsuddannelsesprogramleder.

Ph.d.- programledere:

For ph.d.-stipendier som skal slåes åbent op, er der opslag og ph.d.-start to gange årligt:

 • Opslag i efteråret til besættelse den 1. februar (ansøgningsfrist er 1. oktober) 
 • Opslag i foråret til besættelse den 1. september (ansøgningsfrist er 15. marts)

Der bedes taget hensyn til disse to muligheder for ph.d.-start i formuleringen af forskningsprojekter og deres tidsplaner. I særlige tilfælde, kan ph.d.-studerende indskrives løbende.

Der henvises til ph.d.-skolens retningslinjer. Se øverst på siden under ’The Graduate School, Arts regulations for the PhD programme’. 

På samme side linkes til regler vedr. institutarbejde for ph.d.-studerende.

AU Technology Transfer Office (TTO) kontaktes

AU's Technology Transfer Office SKAL kontaktes, hvis dit projekt rummer mulighed for kommercialisering, opfindelser og teknologioverførsler til tredjepart. TTO kan desuden hjælpe med konsortieaftaler.

Mail: tto@au.dk
tlf. 87153205
Web: tto.au.dk

 

Overhead

Det er forskelligt fra fond til fond, om det er muligt at søge overhead. Forskningsrådene og de store danske fonde som administreres af Forsknings- og innovationsstyrelsen opererer med overhead på 44 %.

Overhead gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt dvs. omkostninger som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt. Det kan f.eks. være fællesudgifter til husleje, varme, el, rengøring, administration, bibliotek m.m. Det viser sig ofte, at de indirekte omkostninger, som skal dækkes af overhead, i praksis overstiger 44 %.

Hvis der ikke er mulighed for overhead, bedes ansøgere kontakte forskningskonsulenten. I nogle tilfælde vil driftsomkostninger kunne sætte i budgettet til kontorhold, sekretariatsunderstøttelse etc.

IKS forskningskonsulent

Signe A. E. Larsen

Forskningskonsulent
M
H bygn. 1467, 428
P +4587162816
P +4527576088
42389 / i29